Clusters

DGDD Tivoli-07.png

Na het indienen, bespreken en onderhandelen van de ideeën stappen we na de Slotonderhandeling aan het einde van de expo The Neverending Park over naar de verdere ontwikkelingsfase van De Grond der Dingen
 

In plaats van de voorstellen één op één tegenover elkaar in concurrentie te zetten alsof het een wedstrijd zou zijn, zochten we de kracht van de samenhang en stelden we diverse clusters samen. Deze clusters vertellen samen ook een groter verhaal dan de individuele voorstellen op zich. En het persoonlijke idee kan zo verrijkt en versterkt worden. 
 

We nodigen de indieners uit om deel uit te maken van een kernteam (per cluster) dat na de onderhandelingen in de ontwikkelingsfase zelf actief aan de slag gaat, in samenwerking met De Grond der Dingen, de stad, projectontwikkelaars, kunstenaars en bij uitbreiding met een nieuw publiek van geïnteresseerden of belanghebbenden. De clusters kunnen omwille van hun thematiek of invalshoek immers nieuwe interesse wekken. 

Mensen met een betrokkenheid mee laten deelnemen aan en nadenken over dit proces komt niet alleen het burgerschap ten goede maar ook de duurzaamheid en het draagvlak van dit project. 

Er zijn 4 clusters waar in de toekomst verder rond kan worden gewerkt: 

                             ECORRIDOR werd opgebouwd met ‘De Duurzaamheidsas’ als uitgangspunt.
                             Zo’n as is zeer waardevol als een soort tot de verbeelding sprekende zichtbaarheid rond
                             duurzaamheid.  

 

TUIN VAN ETEN is een cluster die vooral rond voedsel en inclusie is
opgebouwd. Deze cluster is bij uitstek bedacht om de haalbaarheid van
voorstellen te vergroten door ze onderling te verbinden. Het ene voorstel
kan zorgen voor het andere etc. 

 

                   TINY COOP is ondertussen al een eigen leven gaan leiden. Rond wonen werd in ThNeverending
                   Park
al meermaals overlegd en vergaderd. De insteek is om te kijken op welke manier lokale
                   wetgeving en ondersteuning kan leiden tot een vergroting van de impact van privé-initiatieven
                   met betrekking tot ‘goedkoop wonen’. Rond ‘kleine huisjes’ is ondertussen een Mechels collectief
                   ‘kleine huisjes’ opgericht.

 

MAKERSBAD werd vooral rond hetzwembad Geerdegemvaart gebouwd. Vanuit de buurt
van het zwembad kwam de vraag om bij de herbestemming vooral rond delen te mogen
werken. Hier is reeds een grote lokale gedragenheid voor een vuurtorenfunctie omtrent
delen. Gezien de concrete situatie een cluster die nog enkele jaren van verwezenlijking
verwijderd is maar misschien juist daardoor erg grondig kan worden voorbereid. 

Naast de clusters zijn er ook nog 2 reeksen die een andere aanpak vragen:

 

Een reeks (LOCATIEGEBONDEN) voorstellen die we als lokale nood classificeerden en waarbij we
gesprekken en onderhandelingen voorstellen tussen de indieners en de stad zelf, met De Grond
der Dingen
als facilitator. Het gaat vaak over erg duidelijke, praktische lokale noden die geen
groter verhaal behoeven, zoals bv. avondmarkt Heffen, oud gemeentehuis wordt jongerenhuis,
hypecourt, geluidsmuur met zonnepanelen, pluktuintjes, etc.

 

                Een andere reeks noemen we de SOLO'S: voorstellen die individueel ontwikkeld worden vanwege
                specifieke contexten. We onderscheiden hierin twee categorieënvoorstellen die te groot of te
                systemisch zijn om in een overkoepelend verhaal een plaats te geven en voorstellen die geen grond
                behoeven

De eerste categorie zijn trajecten die in sommige gevallen de vooropgestelde tijd van De Grond der Dingen overstijgen en waarbij op vele vlakken ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld:

  • Natuurbegraafplaats’ - op Vlaams niveau moet het decreet aangepast worden. Hier wordt wel ook de piste om de natuurbegraafplaats te laten aansluiten bij het huidige kerkhof bekeken.

  • Omtrent speeltuinen en inclusiviteit bleek tijdens de gesprekken in The Neverending Park dat de stad er eerder naar streeft bij elke aanpassing van bestaande speeltuinen hier rekening mee te houden. Wij pleiten wel voor één duidelijk herkenbare plek waarbij kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking samen recreatieve tijd kunnen besteden. Mechels schepen Patrick Princen sloot in dit geval de vernieuwing van de speeltuin in de Kruidtuin niet uit. 

  • Ook het voorstel voor een sportcomplex voor mensen met een beperking verdient aparte aandacht en is wat te groot voor de context van De Grond der Dingen. We zoeken contact met belangrijke spelers om te onderzoeken of zoiets in Mechelen op termijn mogelijk zou zijn. We denken wel dat dit voor de stad een mooie uitstraling kan hebben.  

  • Rolstoelvriendelijke gevangenis’ is een traject dat vooral op Vlaams niveau moet worden opgevolgd. De Grond der Dingen wil graag mee de kar trekken voor deze wens. ​

 

De tweede categorie zijn vooral trajecten met een artistieke insteek waarbij we als De Grond der Dingen onze verantwoordelijkheid willen delen met de stad. 

  • Ongehoord’ kende een eerste aanzet in The Neverending Park en De Grond der Dingen engageerde zich al om samen met De Keeting de komende jaren dit verhaal in een traject verder vorm te geven. 

  • Voor ‘Weggevoerdenplein’ deden we al een voorstel aan Mensen Maken de Stad om een traject te ontwikkelen rond straatnamen: op een bepaald moment zijn voor één dag alle straatnamen van Mechelen veranderd. Op die manier vertellen we het verhaal van de stad van vandaag, gelezen en verbeeld vanuit de bewoners. Ook hier willen we met De Grond der Dingen een stevige partner zijn. 

 

Een laatste reeks van voorstellen zijn gegroepeerd rond indieners die hebben aangegeven geen engagement te willen opnemen. Zij bestaan dus bij gratie van anderen die ze willen oppikken of bij gratie van de stadsdiensten die er iets mee kunnen of willen. Vele van deze voorstellen circuleren nu al in bestaande clusters of bij zijdelingse trajecten die ondertussen zijn ontstaan. Zoals bijvoorbeeld: 

  • Ontwikkeling van Onze-Lieve-Vrouwestraat

  • Met Louis De Bruyn is er een opstart gemaakt via Nina Van den Bilcke om alle voorstellen rond voedsel mee te nemen in een stadsbreed verhaal met Lokale Voedselstrategie Mechelen, in samenwerking met De Grond der Dingen.